Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2017 Martin Hotary Kúpna zmluva 50.00 12/12/2016
002/2017 EDC s.r.o., Gorazdova 26, 052 01 Spišská Nová Ves Servisná zmluva č. 32/2017 01/31/2016
003/2017 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 1. štvrťrok 310.93 01/30/2017
004/2017 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Členský príspevok 84.00 02/01/2017
005/2017 Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Zmluva o pripojení 02/21/2017
006/2017 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 72.00 02/28/2017
007/2017 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a dorbné stavebné odpandy-Spišská Sobota 71.76 03/24/2017
008/2017 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a dorbné stavebné odpandy-Poprad 328.90 03/24/2017
009/2017 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 2. štvrťrok 310.93 05/09/2017
010/2017 Združenie turizmu Levoča občianske združenie, Kováčova vila 2, 054 01 Levoča Zmluva o spolupráci 05/10/2017
011/2017 Gabriela Hybenová-TAG design, Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad, IČO:41299540 projekt webovej prezentácie PM v PP 06/08/2017
012/2017 Richard Bekess PhDr. Zmluva o poskytnutí vecného daru 109.00 06/12/2017
013/2017 MIK Poprad, Námestie sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad, IČO: 42381193 Zmluva č. 10 o spolupráci 06/22/2017
014/2017 MK SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 06/26/2017
015/2017 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Daň 116.82 06/26/2017
016/2017 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Daň z nehnuteľnosti 5.00 07/03/2017
017/2017 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 3. štvrťrok 310.93 08/10/2017
018/2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / IČO:46303502 Dodatok k zmluve o pripojení 08/22/2017
019/2017 Drevona Interiors s.r.o., Výhonská 1, 835 01 Bratislava / IČO:47188049 Zmluva o dielo,ýroba, dodávka a montáž prvkov inventára priestorov objektu 121,942.08 09/07/2017
020/2017 Ing. Milan Šoka, Švermova 53, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.sk 09/11/2017
021/2017 IBEG a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov / IČO:36456861 Zmluva o dielo č. 21/2017-„Poprad, Podtatranské múzeum -rekonštrukcia II. etapa" 09/22/2017
022/2017 TATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad / IČO:31699847 Zmluva o reklame a propagácii 800.00 10/04/2017
023/2017 King Media s.r.o., Tomášikova 63, 058 01 Poprad / IČO: 46515640 Zmluva o dielo č. 10/2017-"Realizácia novej expozície: Poprad a okolie v zrkadle vekov, 2. NP". 28,530.00 10/11/2017
024/2017 Mgr. art. Štefan Kocka, Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica "Reštaurovanie vzácnych tlačí 17. st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade". 2,106.00 10/20/2017
025/2017 Mesto Poprad, Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta, nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Poprad č. 81/2017/OK 50,000.00 10/26/2017
026/2017 ČSOB poistné 189.86 10/30/2017
027/2017 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 4. štvrťrok 310.93 10/30/2017
028/2017 Štefan Roth Kúpna zmluva č. 1/2017 1,500.00 11/09/2017
029/2017 K&K Drevoateliér s.r.o., Dúhová 9098/9, 053 31 Novoveská Huta „Vybavenie objektov remeselníckych dielní ako súčasti expozície 21,054.00 12/08/2017
030/2017 Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD., reštaurátorka Zmluva o dielo č. 30/2017, "Reštaurovanie portrétov rodiny Cziserovcov, majiteľov popradskej papierne, zo zbierok PM v PP" 15,790.00 12/13/2017
031/2017 Mgr. art. Martin Kukura, reštaurátot Zmluva o dielo č. 31/2017, "Reštaurovanie drevených skulptúr a reliéfu (sakrálne umenie) zo zbierkového fondu PM v PP" 5,264.00 12/13/2017
032/2017 IBEG a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov / IČO:36456861 Dodatok č. 1 K zmluve o dielo č. 21/2017 12/14/2017
033/2017 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad / IČO: 36500968 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 12/14/2017
034/2017 Fond na podporu umenia Reštaurovanie vzácnych tlačí 17 st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade. 2,000.00 08/09/2017
035/2017 Fond na podporu umenia Reštaurovanie drevených skulptúr a reliéfu (sakrálne umenie) zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade. 5,000.00 08/09/2017
036/2017 Fond na podporu umenia Reštaurovanie portrétov rodiny Cziserovcov, majiteľov popradskej papierne, zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade. 15,000.00 08/09/2017
037/2017 Fond na podporu umenia Ochrana zbierkových predmetov v expozícií Kniežacej hrobky z Popradu-Matejoviec. Zabezpečenie optimálnych klimatických podmienok s dôrazom na prezentáciu predmetov z materiálov: koža, textil, drevo. 25,000.00 08/09/2017
038/2017 Fond na podporu umenia Vybavenie objektov remeselníckych dielní ako súčasti expozície Kniežacej hrobky z Popradu-Matejoviec s dôrazom na prezentáciu a edukáciu tradičného spôsobu výroby a "živej histórie" - 1. etapa. 20,000.00 08/09/2017