Legislatíva

  • Smernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - .pdf
  • Zriaďovacia listina Podtatranského múzea v Poprade - .pdf
  • Etický kódex zamestnancov Podtatranského múzea v Poprade organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja - .pdf
  • Etický kódex zamestnancov múzea (ICOM)