• Kniha o geografii
  • Mapa
  • Knižnica
  • Súčasný interiér knižnice
  • Plagát

Knižnica

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade patrí medzi najstaršie muzeálne knižnice na Slovensku. Jej vznik je spätý so vznikom múzea, ktoré bolo založené Uhorským karpatským spolkom v roku 1876. Fond knižnice sa rozrastal hlavne prostredníctvom darcov, ale aj vďaka početnej výmene exemplárov Ročeniek Uhorského karpatského spolku (1874-1917) medzi múzeom a mnohými kultúrnymi, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami v Európe i v zámorí. V súčasnosti obsahuje historický knižničný fond okolo 10 800 zv. a nový fond cca 8000 zv. z viacerých vedných odborov v 15 jazykoch. Najviac sú v knižnici zastúpené diela filozofické, historické, teologické, zemepisné, jazykovedné a prírodovedné.


Sprístupňovanie knižničného fondu

Knižničný fond je k dispozícii na prezenčné štúdium pre pracovníkov múzea i externých bádateľov. V prípade záujmu o štúdium literatúry v knižnici je potrebné vopred si telefonicky dohodnúť termín.
Kontakt: kniznica@muzeumpp.sk

Letná čitáreň

Séria letných podujatí s názvom Letná čitáreň je unikátna tým, že návštevníci môžu stráviť čas v príjemnom prostredí areálu múzea, kde majú k dispozícii výber z publikácií z fondu muzeálnej knižnice. Ponuka zahŕňa najnovšie čísla regionálnych periodík, publikácie z edičnej činnosti múzea, ako aj najnovšie prírastky do fondu knižnice.

Historický knižničný fond

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade spravuje vo svojom knižničnom fonde aj 30 vzácnych tlačí, ktoré boli rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlásené za historický knižničný fond.