• Etnografia
  • Etnografia
  • Etnografia
  • Etnografia
  • Etnografia
  • Etnografia
  • Etnografia

Etnografia

Etnografický fond Podtatranského múzea v Poprade je zastúpený zbierkovými predmetmi prezentujúcimi hmotné a nehmotné prvky ľudovej kultúry. Jeho úlohou je dokumentovať regióny v okrese Poprad a taktiež zachytiť formu prelínania a vzájomného ovplyvňovania kultúr týchto oblastí. Múzeum spravuje zbierky pochádzajúce z regiónov Spiš, Liptov, Horehronie a oblasť Zamaguria a naďalej obohacuje zbierkový fond o nové predmety. O etnografickom fonde, ako o ucelenej zbierke predmetov ľudovej kultúry môžeme hovoriť približne od roku 1974, kedy národopisné zbierky utvorili samostatný zbierkový fond. V tomto roku, po nástupe riaditeľa Petra Švorca – etnografa, dochádza k rozvíjaniu a obohacovaniu zbierok, k novým zberom predmetov týkajúcich sa všetkých dôležitých oblastí dedinského života a ľudovej kultúry. V týchto rokoch sa pozornosť začala venovať aj vedecko-výskumnej činnosti prinášajúcej odborný materiál, ktorý bol následne publikovaný v rôznych monografiách. Nadviazaná bola výskumná spolupráca s Katedrou etnografie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tieto výskumy zaoberajúce sa hmotnou aj nehmotnou kultúrou poskytli základy pre publikovanie viacerých monografií v spolupráci s múzeom, ide o monografie Zamagurie a Ľud Hornádskej doliny. Publikačná činnosť tiež smerovala k popularizácii zbierky predmetov modrotlače prostredníctvom publikácií Farbiar Elemír Montško a jeho dielňa a Výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici - katalóg výstavy.

Etnografický fond obsahuje v bohatom zastúpení hlavne zbierky týkajúce sa poľnohospodárstva, pastierstva, spracovania ľanu, rôznych remesiel, každodenného života ľudu a odievania. Medzi najstaršie predmety patrí zbierka keramiky, ktorá bola nadobudnutá už v období založenia múzea formou darov od významných rodín. Táto zbierka obsahuje vzácnu fajansovú úžitkovú keramiku. K najstarším zbierkam radíme aj predmety dokumentujúce spôsob života obyvateľov obcí, ich poľnohospodársku činnosť, spôsob života. Taktiež sem partia zbierky pastierskeho charakteru. V roku 1980 získalo múzeum do svojho majetku objekt modrotlačiarskej dielne Elemíra Montška v Hranovnici aj s inventárom, ktorý sa stal súčasťou etnografického zbierkového fondu. Tieto predmety v súčastnosti reprezentujú modrotlačiarske remeslo v podobe putovnej výstavy Výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici. Významnú časť zbierkového fondu tvoria nástroje používané pri pestovaní a spracovaní ľanu a pestré zastúpenie má aj zbierka odevných súčiastok, hlavne ženských, v menšej miere detských a mužských odevov. V zbierkach múzea sa nachádza úžitkový textil z rôznych obcí, patria sem obrusy, prestierania, hrebenáre a pod. Z dedinských domácností majú svoje zastúpenie rôzne druhy nábytku, truhlice, lady, kolíska. Zbierkový fond prezentuje aj spôsob bývania a zariadenie domácnosti formou rôznych doplnkov – lampášov, nádob, svietnikov. Hodnotnými predmetmi prezentujúcimi duchovnú kultúru obyvateľstva je zbierka veľkonočných vajec a zvykoslovné masky. V súčastnosti sa venuje zvýšená pozornosť odbornému ošetrovaniu zbierok - konzervovaniu a reštaurovaniu zbierkových predmetov, ktoré takýto zásah potrebujú. V posledných rokoch bolo odborne konzervovaných 600 ks modrotlačiarskych foriem a 7 ks vzorkovníkov modrotlače s dotačnou podporou MK SR a s finančnou podporou z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Podtatranské múzeum v Poprade neustále rozširuje zbierkový fond etnografie a zabezpečuje jeho ochranu, výskum a prezentáciu.