Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2020 AÚ SAV Nitra, Akademická 2, 949 21 Nitra Dohoda o spolupráci č. 01/2020 01/01/2020
002/2020 Wander Book s.r.o., Ing. Rudolf Ropek, Hodkovická 20/20, 460 06 liberec-Rochlice/IČ07662301 Komisionáŕská smlouva č. 20200003 01/20/2020
003/2020 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice výkaz o poistení za 1. štvrťrok 2020 310.93 01/27/2020
004/2020 Mgr. Art. Štefan Kocka, s.r.o., Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica Zmluva o dielo "Reštaurovanie vzácnych tlačí 17 st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade 3,230.00 02/03/2020
005/2020 Mgr. Elena Bekešová Príkazná zmluva č. 1/2020 03/11/2020
006/2020 Ing. Ján Reľovský Príkazná zmluva č. 2/2020 03/16/2020
007/2020 RTVS, Mlynská dolina 845 45 Bratislava Koncesionársky poplatok 168.72 03/20/2020
008/2020 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica/IČO:42013143 Zmluva č. 40/2020 o platbe členského príspevku 78.00 02/17/2020
009/2020 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz 2. štvrťrok 2020 310.93 05/12/2020
010/2020 Ing. arch. Pavel Paňák, Vlčkova 2, 811 06 Bratislava Príkazná zmluva č. 4/2020 – člen poroty súťaže s názvom „Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu“ 05/22/2020
011/2020 Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., Petzvalova 551/40, 949 12 Nitra Príkazná zmluva č. 5/2020 – člen poroty súťaže s názvom „Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu“ 05/22/2020
012/2020 PhDr. Karol Pieta, Dr.Sc., Janského 8, 949 01 Nitra Príkazná zmluva č. 6/2020 – člen poroty súťaže s názvom „Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu“ 05/22/2020
013/2020 Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD., Tichá ulica 1712/34, 034 01 Ružomberok Príkazná zmluva č. 7/2020 – členka poroty súťaže s názvom „Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu“ 05/22/2020
014/2020 Mgr. Tereza Štolcová, PhD., Súťažná 16, 821 08 Bratislava Príkazná zmluva č. 8/2020 – náhradníčka poroty súťaže s názvom „Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu“ 05/22/2020
015/2020 Ing. arch. Eva Borecká, PhD., Júnová 15, 831 01 Bratislava Príkazná zmluva č. 9/2020 – členka poroty súťaže s názvom „Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu“ 05/22/2020
016/2020 Mgr. art. Mgr. Marek Ružinský, Hlavná 6, 058 01 Poprad Príkazná zmluva č. 11/2020 – náhradník poroty súťaže s názvom „Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z Popradu“ 05/22/2020
017/2020 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Znečistenie ovzdušia 72.00 06/01/2020
018/2020 Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice Dohoda o spolupráci č. 2/2020 06/12/2020
019/2020 FPU, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č. 20-541-02799 3,000.00 07/01/2020
020/2020 FPU, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č. 20-541-02851 14,000.00 07/01/2020
021/2020 MK SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu č. MK-3185/2020/3.2 07/22/2020
022/2020 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava/IČO:35697270 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 08/07/2020
023/2020 OZ Môj Princ, Ludvíka Svobodu 4885/95, 058 01 Poprad/IČO: 50991809 Dohoda o spolupráci č.3/2020 08/10/2020
024/2020 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 08001 Prešov Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní 08/10/2020
025/2020 Ing. Arch. Vladimír Šimkovič, CSc., Kapitulská 3, 81101 Bratislava, Ing. Arch. Márius Žitňanský, Janáčkova 6, 81104 Bratislava Zmluva o dielo č. 1/2020 9,600.00 08/17/2020
026/2020 Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice Zmluva o výpožičke č. 9/2020 09/07/2020
027/2020 Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine, Malá hora 2, P.O.BOX 155, 036 80 Martin Zmluva o výpožičke č. 10/2020 09/11/2020
028/2020 Panorama residence I., s.r.o, Na letisko 2088/15, 05801 Poprad Zmluva o dielo č.4/2020 875.00 09/22/2020
029/2020 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves /IČO:31297927 Zmluva o výpožičke č. 11/2020 09/25/2020
030/2020 Historicko - dokumentačná komisia pri OblV SZPB v Poprade, Marcel Maniak Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografického materiálu z fotoarchívu č. 1/2020 10/13/2020
031/2020 AUTOKLUB a.s., Teplická cesta 1, 05801 Poprad Kúpna zmluva č. 01020510 na predaj automobilu TOYOTA 16,000.00 10/19/2020
032/2020 Panorama residence I., s.r.o, Na letisko 2088/15, 05801 Poprad Dodatok k zmluve o dielo č.4/2020 10/30/2020
033/2020 Mgr. Maroš Semančík Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografického materiálu č. 2/2020 11/05/2020
034/2020 Union poisťovňa a.s, Karadžičova 10, 813 60 Bratislava/IČO:31322051 Poistná zmluva č.72901740, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 85.00 11/09/2020
035/2020 Union poisťovňa a.s, Karadžičova 10, 813 60 Bratislava/IČO:31322051 Poistná zmluva č.78901110, havarijné poistenie motorových vozidiel 240.80 11/09/2020
036/2020 Ľudovít Fedor - LUFA, Grúne 10, 027 05 Zázrivá Zmluva o dielo č.5/2020 26,792.00 11/16/2020
037/2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Poprad, Hraničná 667/13, 058 01 Poprad Dohoda 20/36/010/74 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 11/26/2020
038/2020 Milan Bocko, Vagonárska 48, 058 01 Poprad Zmluva o výpožičke č. 7/2020 12/07/2020
039/2020 Energie2,a.s, Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1131171 12/08/2020
040/2020 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26/IČO:35815256 Zmluva o dodávke plynu 12/21/2020
041/2020 Ing. Arch. Vladimír Šimkovič, CSc., Kapitulská 3, 81101 Bratislava, Ing. Arch. Márius Žitňanský, Janáčkova 6, 81104 Bratislava Zmluva o dielo č.2/2020 Realizačný projekt -expozícia Hrobka 17,390.00 12/28/2020
042/2020 Ing, Richard Hrivnák, PhD. Kúpna zmluva č.1/2020 115.00 12/17/2020
043/2020 Ing. Peter Trnka Kúpna zmluva č.2/2020 150.00 12/17/2020
044/2020 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, 05201 Spišská Nová Ves /IČO:31297927 Dodatok č.1 k zmluve č.2/2019 12/21/2020