Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2012 Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok AV na stavbe "Priprav. novost. rímskokat. kostola sv. Mikuláša-Lendak" 1,800.00
002/2012 Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok AV na stavbe "Prestavba námestia Majstra Pavla v Levoči-1.etapa" 2,900.00
003/2012 Východoslovenské múzeum v Košiciach, Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1290/2012 170.00 06/22/2012
004/2012 Ján Hertlík, Partizánska 162/15, Pezinok Príprava a realizácia výstavy "Egypt-dar Nílu" 330.00 01/10/2012
005/2012 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Objednávka kontraktu Garant 4 01/11/2012
006/2012 Jaroslav Stavrovský, Brezová 15, 025 01 Spišská Nová Ves Komisionárska zmluva 21.00 01/13/2012
007/2012 ČSOB a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava Poistné na motorové vozidlo 215.17 03/06/2012
008/2012 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 1. štvrťrok 2012 310.93 02/10/2012
009/2012 Mestský úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 146.01 03/06/2012
010/2012 Mestský úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 294.58 03/06/2012
011/2012 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia 52.00 03/06/2012
012/2012 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Členský príspevok na rok 2012 40.00 03/29/2012
013/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu 03/26/2012
014/2012 RTVS s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava Koncesionársky poplatok 93.90 04/27/2012
015/2012 Mestský úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Daň z nehnuteľností na rok 2012 152.01 04/27/2012
016/2012 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 2. štvrťrok 2012 310.93 04/27/2012
017/2012 GTS Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Zmluva o pripojení 06/18/2012
018/2012 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 3. štvrťrok 2012 310.93 08/06/2012
019/2012 OZ Nenadertal, Nová 132/14, 058 01 Gánovce Zmluva o spolupráci 09/12/2012
020/2012 Gabriela Baníková, Partizánska 8, 059 41 Tatranská Štrba Kúpna zmluva-nákup nábytku 1,430.00 10/23/2012
021/2012 Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Zmluva o dielo o vykonaní reštaurátorských prác 1,557.00 10/29/2012
022/2012 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3, 058 01 Poprad Miestna daň za verejné priestranstvo 16.20 11/05/2012
023/2012 ČSOB a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava Poistné zmluvné poistenie motorového vozidla 189.86 11/05/2012
024/2012 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 4. štvrťrok 2012 310.93 11/05/2012
025/2012 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Dodatok k zmluve o dodávke plynu 10/25/2012
026/2012 PEMA JS s.r.o., Budovateľská 403,059 34 Spišská Teplica oprava okolia pomníka, vonkajších schodísk pri pomníku a vstup. chod. 6,495.00 11/16/2012
027/2012 ZO Exoty, Železničná 17, 058 01 Poprad Prenájom priestoru zasadacej miestnosti múzea 120.00 10/08/2012