Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2018 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia 72.00 01/25/2018
002/2018 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 1. štvrťrok 2018 310.93 01/25/2018
003/2018 Autoservis Cehula s.r.o., Štefan Cehula, Mária Cehulová Blahovská, Popradská 228, 059 11 Hozelec Zmluva o reklame a propagácii 250.00 02/12/2018
004/2018 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 39/2018 o platbe členského príspevku na rok 2018 84.00 02/15/2018
005/2018 MARCO-CONSTRUCTIONS s.r.o., Hôrka 542, 059 12 Hôrka Kúplna zmluva č. 5/2018 - zvlhčovače 26,317.00 02/21/2018
006/2018 Agentúra Papaver s.r.o., Mlynica 97, 059 91 Mlynica Zmluva o spolupráci 03/01/2018
007/2018 Zuzana Kšenžighová, Ing., Budimír 156, 044 43 Budimír Licenčná zmluva č. 7/2018 – použitie fotografie zb. predmetu-portrétu Antónie Ujházy Desewffy 20.00 03/06/2018
008/2018 Pekáreň Hôrka s.r.o., Baran Ján, Hôrka 344, 059 12 Zmluva o spolupráci 03/09/2018
009/2018 Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. Novembra 15, 080 01 Prešov Licenčná zmluva č. 9 03/09/2018
010/2018 Štefan Roth, ul. Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad Kúpna zmluva č. 10 – nákup zb.predmetov 1,530.00 04/13/2018
011/2018 Fond na podporu umenia zmluva č. 18-521-02070 20,000.00 04/20/2018
012/2018 Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD., reštaurátorka, Komenského 583/3, 058 01 Poprad Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 30/2017 04/25/2018
013/2018 MK SR Kultúrne poukazy 04/26/2018
014/2018 IBEG, a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov Dodatok č. 2 ku zmluve o dielo 04/30/2018
015/2018 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice výkaz poistného 310.93 05/14/2018
016/2018 Jaroslav Stavrovský, Brezová 1856/15, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o výpožičke č. 15/2018 05/14/2018
017/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 Dodatok k zmluve 05/25/2018
018/2018 K&K Drevoateliér s.r.o., Dúhová 9098/9, 053 31 Novoveská Huta Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 29/2017 05/28/2018
019/2018 SLOVbiz trade s.r.o., Hlavné námestie 5, 060 01 Kežmarok Komisionárska zmluva 06/13/2018
020/2018 MARCO-CONSTRUCTIONS s.r.o., Hôrka 542, 059 12 Hôrka Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 5/2018 06/15/2018
021/2018 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za zdaňovacie obdobie 2018 116.82 06/26/2018
022/2018 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - PP 328.90 06/28/2018
023/2018 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Sp.S. 71.76 06/28/2018
024/2018 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Reštaurovanie vzácnych tlačí 16. a 17 st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade 3,135.00 07/03/2018
025/2018 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Odborné ošetrenie a reštaurovanie diel na papierovej podložke zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade 2,000.00 07/03/2018
026/2018 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Modrotlačiarsky mangeľ - kompletné ošetrenie a konzervácia 11,585.00 07/03/2018
027/2018 HELSKE s.r.o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto / IČO:47211253 Zmluva o dielo č. 23/2018-archeologický výskum 1,900.00 07/09/2018
028/2018 Obec Hranovnica, Vladimír Horváth, starosta obce, Sládkovičova č.398/14, 059 16 Hranovnica 45/D/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hranovnica v roku 2018 100.00 07/30/2018
029/2018 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 3. štvrťrok 2018 310.93 08/02/2018
030/2018 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Zmluva o dielo č. SK-2018-Z328-Dodávka a aktualizácia softvéru a podpora a údržba 08/20/2018
031/2018 Lolium s.r.o., Suchá 156/51, 059 17 Vernár Zmluva o dielo na zhotovenie sadových a záhradných úprav 09/10/2018
032/2018 QUERCUS-ARBOR, s.r.o., Gen. Svobodu 122/66, 059 71 Ľubica Zmluva o dielo na zhotovenie sadových a záhradných úprav 5,335.20 09/17/2018
033/2018 Mesto Poprad. Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 11.04 09/18/2018
034/2018 Mesto Poprad. Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady-preplatok 19.32 09/18/2018
035/2018 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava Zmluva o združenej dodávke plynu 09/21/2018
036/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Zmluva č. ZO/2018A18941-1 09/25/2018
037/2018 Štefan Kendra, Veterná 460/13, 058 01 Gánovce Zmluva o dielo na realizáciu prác, uzatvorená podľa § 536 a násl. ustanovení Obeh. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 6,075.05 10/03/2018
038/2018 Swietelsky-Slovakia s.r.o., Mokráň záhon 4 , 821 04 Bratislava Zmluva o dielo č. zhot. 38/2018, č. obj. Z19-015-0016, AV na stavbe "Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči II. etapa. 3,900.00 10/17/2018
039/2018 ČSOB poisťovňa a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava Poistenie motorového vozidla 189.86 10/18/2018
040/2018 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 4. štvrťrok 2018 310.93 10/29/2018
041/2018 SCANSTUDIO s.r.o., Šancová 82, 811 05 Bratislava Zmluva o dielo č. 41-Vytvorenie virt. a interakt. prvkov v rámci riešenia mulitmed. prezentácie novej expozície 15,253.00 10/29/2018
042/2018 ETAGO s.r.o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác 8,892.96 11/05/2018
043/2018 BRICK PARTNERS, s.r.o., Švábovce 155, 059 12 Švábovce Zmluva o dielo č. 43/2018-"Vytvorenie virtuálnych a interaktívnych prvkov v rámci riešenia multimediálnej prezentácie novej expozície „Poprad a okolie v zrkadle vekov". 4,000.00 11/16/2018
044/2018 TAG DESIGN s.r.o., Jarmočná 4796/37, 058 01 Poprad Zmluva o dielo č. 5/2018 na programovanie doplnk. modulov webovej prezent. pre Podtatranské múzeum v Poprade 1,392.00 11/16/2018
045/2018 Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD., reštaurátorka, Komenského 583/3, 058 01 Poprad Zmluva o dielo č. 45/2018 - Odborné ošetrenie a reštaurovanie diel na papierovej podložke zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade 2,106.00 12/05/2018
046/2018 Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry, Starý Smokovec 36, 062 01 Vysoké Tatry Zmluva o spolupráci pre akceptačné miesta - Tatry Card 12/07/2018