Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2011 ČSOB poisťovňa a.s., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava poistné motorového vozdila Opel Agila 230.19 02/14/2011
002/2011 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice výkaz o poistení na 1. štvrťrok 310.92 01/17/2011
003/2011 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 37/2011 o platbe členského príspevku na rok 2011 40.00 02/07/2011
004/2011 Ľubovnianske múzeum, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa Zmluva o výpožičke motorového vozidla 01/31/2011
005/2011 Norbert Végh-ORON, Nová 66, 054 01 Levoča Zmluva o poskytnutí služieb-realizácia webovej stránky 450.00 02/24/2011
006/2011 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II., 3, 058 01 Popra Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 116.68 03/09/2011
007/2011 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 3, 058 01 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 257.40 03/09/2011
008/2011 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 3, 058 01 Poprad Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 72.00 03/09/2011
009/2011 Národopisná spoločnosť Slovensko, Klemensova 19, 813 64 Bratislava Členský príspevok na rok 2011 17.00 03/21/2011
010/2011 RTVS s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava koncesionársky poplatok 75.32 04/11/2011
011/2011 Okresný súd Poprad, Štefánikova 100, 058 52 Poprad súdny poplatok 519.00 04/07/2011
012/2011 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 3, 058 01 Poprad Daň z nehnuteľností na rok 2011 152.01 05/11/2011
013/2011 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 2. štvrťrok 310.92 05/11/2011
014/2011 Ing. Mária Bobáková, Inovecká 2, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o dielo-grafický návrh a tlač panelov, plagátov, propagačného materiálu 780.00 05/10/2011
015/2011 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava Dodatok k Zmluve o pripojení 06/24/2011
016/2011 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 3. štrvťrok 2011 310.92 08/03/2011
017/2011 ÚPSVaR Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad Dohoda o poskyt. príspevku na aktivač. činnosť formou dobrovoľ. sl. 09/20/2011
018/2011 Mgr. Alexandra Šamková, Na Revíne 17, 831 01 Bratislava Zmluva o dielo-reštaurovanie historických knižných tlačí z knižnice 4,050.00 10/03/2011
019/2011 EXOTY nezisková organizácia, Ing. Ján Gradzilla, Železničná 17, 058 01 Poprad Zmluva o nájme nebytových priestorov zasadačky 120.00 10/12/2011
020/2011 Oľga Šteffová, Jilemnického 15, 059 21 Svit Kúpna zmluva-nákup minerálov 917.00 10/18/2011
021/2011 Milan Gajan, Liptovská 24, 058 01 Poprad Zmluva o dielo-konzervovanie zbierkových predmetov 850.00 10/20/2011
022/2011 Ing. Mária Bobáková, Inovecká 2, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o dielo-výroba veľkoplošných fotografií, textov, popisiek,sprievodcu 3,369.00 10/24/2011
023/2011 Ing. Mária Bobáková, Inovecká 2, 052 01 Spišská Nová Ves Zml. o dielo-reinštalácia stálej expozície hist. mesta a hist. múzea, tlač sprievodcu 2,800.00 10/25/2011
024/2011 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 4. štvrťrok 2011 310.93 11/07/2011
025/2011 ČSOB Poisťovňa a.s., Vajnorská 100/B, P.O.Box 20, 820 09 Bratislava 29 Poistné motorového vozidla 189.87 11/16/2011
026/2011 RTVS s.r.o., Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava koncesionársky poplatok 149.64 11/28/2011
027/2011 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zml. o poskytnutí fin. prísp. č.DR 11/2011 "Ľudové liečiteľstvo pod Tatrami" 1,250.00 11/18/2011
028/2011 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zml. o poskyt. fin. prísp. č.DR 32/2010 "Modrotlač. dielňa E.Montška" 920.00 11/24/2011
029/2011 SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu, príloha- Poprad a Spišská Sobota 11/28/2011
030/2011 SPP a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava AV na stavbe "Rekonštrukcia STL plynovodu Starý Smokovec" 1,200.00 02/24/2011
031/2011 STING s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad AV na stavbe "34 rodinných domov Hozelec-Švábovce" 504.00 02/18/2011
032/2011 Obec Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka AV na stavbe "Polomka, splašková kanalizácia" 264.00 06/20/2011
033/2011 GURMAN s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa AV na stavbe "Parkovisko pre penzión GURMAN na Nám. sv.Mikuláša č.1 v St. Ľubovni" 600.00 05/31/2011
034/2011 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchr.zboru v Prešove Mandátna zmluva-AV na stavbe "Rekonštrukcia,nadstavba,prístavba a modernizácia hasič.stanice 2,048.00 06/01/2011
035/2011 HAKO a.s. AV "Prízemná telekomunik.stavb-Dlhé Lúky" 216.00 05/31/2011