Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2019 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 Servisná zmluva č. 32/2019 01/28/2019
002/2019 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 1. štvrťrok 2019 k poistnej zmluve č. 6351000447 310.93 01/30/2019
003/2019 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 38/2019 o platbe členského príspevku na rok 2019 90.00 02/07/2019
004/2019 Pamiatkový úrad SR Bratislava, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Oblastný rešt. ateliér, Nová 55, 054 01 Levoča, Mgr. Spaleková Eva - vedúca ORA Levoča Zmluva o dielo č, 004/2019 – konzervátorské práce „Modtotlačiarsky mangeľ-kompletné ošetrenie a konzervácia“ 12,195.00 02/07/2019
005/2019 Mesto Poprad. Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 72.00 03/01/2019
006/2019 Mgr. Art. Štefan Kocka, s.r.o., Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica Zmluva o dielo - "Reštaurovanie vzácnych tlačí 16. a 17. st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond z knižnice PM v PP 3,300.00 03/04/2019
007/2019 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 2. štvrťrok 2019 k poistnej zmluve č. 6351000447 310.93 05/14/2019