Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2019 EDC s.r.o., Gorazdova 26 052 01 Spišská Nová Ves/IČO:46928596 Servisná zmluva č. 32/2019 01/28/2019
002/2019 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 1. štvrťrok 2019 k poistnej zmluve č. 6351000447 310.93 01/30/2019
003/2019 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 38/2019 o platbe členského príspevku na rok 2019 90.00 02/07/2019
004/2019 Pamiatkový úrad SR Bratislava, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Oblastný rešt. ateliér, Nová 55, 054 01 Levoča Zmluva o dielo č. 004/2019 – konzervátorské práce „Modtotlačiarsky mangeľ-kompletné ošetrenie a konzervácia“ 12,195.00 02/07/2019
005/2019 Mesto Poprad. Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 72.00 03/01/2019
006/2019 Mgr. Art. Štefan Kocka, s.r.o., Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica Zmluva o dielo - "Reštaurovanie vzácnych tlačí 16. a 17. st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond z knižnice PM v PP 3,300.00 03/04/2019
007/2019 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 2. štvrťrok 2019 k poistnej zmluve č. 6351000447 310.93 05/14/2019
008/2019 FPU, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov č. 19-521-01941: Audio sprievodca novej stálej expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov 6,000.00 05/16/2019
009/2019 FPU, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Projekt č. 19-541-02965 Reštaurovanie vzácnych tlačí 17. st.vyhlásených MK SR za historický knižničný fond, z knižnice PM v PP 2,900.00 05/30/2019
010/2019 FPU, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Projekt č. 19-542-02908 2,400.00 05/30/2019
011/2019 BELIANKY OZ, Milan Vdovjak Komisionárska zmluva č. 9 06/06/2019
012/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 Zmluva č. 361/145/19Pv-Spišská Sobota 06/10/2019
013/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad-Priemyselný obvod - západ/IČO:36 500 968 Zmluva č. 362/143/19Pv-Poprad 06/10/2019
014/2019 Mesto Poprad. Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019-Spišská Sobota 35.88 06/11/2019
015/2019 Mesto Poprad. Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019-Poprad 328.90 06/11/2019
016/2019 Obec Hranovnica, Vladimír Horváth, starosta obce, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica Zmluva č. 17/D/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hranovnica v roku 2019 610.00 06/12/2019
017/2019 RTVS, Mlynská dolina 845 45 Bratislava koncesionársky poplatok+doplatky min.obd. 577.18 06/17/2019
018/2019 MK SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu č. MK-4331/2019/3.2 06/24/2019
019/2019 Roman Mihal, Na Vápenicu 411/17, 013 11 Lietavská Lúčka Zmluva o dielo č. 19/2019, osnova na vertikálny stav v tkáčskej remeselníckej dielni PM v PP 50.00 06/26/2019
020/2019 Štefan Hamza-Christiania, Nám. sv. Egídia 27/65, 058 01 Poprad Darovacia zmluva č. 20/2019 75.00 07/19/2019
021/2019 PhDr. R. Bekess Darovacia zmluva č. 21/2019 105.00 07/19/2019
022/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava Dodatok č. 7 k zmluve č. 1142650789 07/25/2019
023/2019 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., 066 01 Suchý Jarok 18, Humenné/IČO:44514557 Darovacia zmluva č. 23/2019 650.00 09/12/2019
024/2019 FPU, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Projekt č. 19-514-04684 Nákup knižničného fondu do knižnice Podtatranského múzea v Poprade 1,000.00 09/03/2019