Reštaurovanie portrétov rodiny Cziserovcov, majiteľov popradskej papierne zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade.

Podtatranské múzeum v Poprade (1876) patrí k najstarším múzeám na Slovensku. Svoju činnosť zameriava na akvizíciu, odborné spracovanie, ochranu, výskum, prezentáciu a kultúrno-výchovné využitie zbierok ktoré dokumentujú kultúrno-spoločenský a prírodný vývoj podtatranského regiónu a okresu Poprad. V súčasnosti spravuje viac ako 52 000 kusov predmetov kultúrnej hodnoty z odborov paleontológia, mineralógia, botanika, zoológia, archeológia, história, numizmatika, dejiny umenia, etnológia a knižná kultúra.

Koncom roka 2016 bola ukončená komplexná rekonštrukcia objektu múzea na Vajanského ulici. V súvislosti s ukončením rekonštrukcie a sprístupnením časti objektu verejnosti tak vznikol priestor na vznik novej expozície s témou osídlenia podtatranského regiónu od neandertálca po súčasnosť, expozície s názvom „Poprad a okolie v zrkadle vekov“ (sprístupnená 28.03.2018). Vznikol tak priestor na prezentáciu výnimočných zbierkových predmetov, ktoré neboli doposiaľ verejnosti prezentované, a to v širších súvislostiach v rámci kultúrno-spoločenského života a histórie mesta.

S prezentáciou zbierkových predmetov priamo súvisí aj ich odborné ošetrenie a reštaurovanie do podoby vhodnej na ich prezentáciu. V rámci zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade – sekcia histórie umenia vznikla tak v rámci tvorby novej expozície potreba reštaurovať viaceré diela z dôvodu ich zlého technického stavu.

Časť expozície „Zrod mesta“ je zameraná na rozvoj, hospodársky a duchovný rast regiónu. Od obdobia od prvej písomnej zmienky o Poprade, cez vznik prosperujúcich cechových spoločenstiev až po prvé hospodárske podniky akým bola aj papiereň v Poprade. Súčasťou tejto časti expozície je mimoriadne zaujímavá kolekcia štyroch diel - portrétov členov rodiny Cziserovcov, majiteľov popradskej papierne z 18. - 19. stor. Papierene, ktorá bola celý čas ručnej výroby papiera v majetku rodiny Cziserovcov, celých 206 rokov (1692 – 1898). Ide o maľby olejom na plátne - portrét Samuela Czisera st. (1733-1798), Samuela Czisera ml. (1762-1821), portrét Evy Reginy Cziserovej – Reissovej (okolo 1800), druhej manželky Samuela Czisera st., a portrét Anny Márie Cziserovej (okolo 1800), dcéry Samuela Czisera staršieho.

Táto kolekcia je jedinečným historickým a umeleckým dokumentom, papiernictva a obchodu v regióne, ktorý svedčí o zdravých základoch a odbornosti miestnych papiernických majstrov v spojení s dobrým obchodným duchom. Navzdor pohromám, ktoré papiereň zasiahli ju vždy znovu postavili, obnovili a vylepšili. Je to jediný prípad na Slovensku kedy sa papiereň udržala tak dlho v jednej rodine, papierne, ktorá ako jedna z mála prestála prechod z ručnej výroby na strojovú a fungovala až do druhej polovice 20. stor.

Cieľom projektu bolo kolekciu týchto diel zreštaurovať a prezentovať verejnosti v rámci novovzniknutej stálej expozície. Diela neboli doposiaľ verejnosti prezentované. Reštaurovanie diel, olejomalieb členov rodiny Cziserovcov z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 15 000,00 €, Podtatranské múzeum zaplatilo v rámci reštaurovania z vlastných zdrojov sumu 790,00 €.

Priebeh reštaurovania sa uskutočnilo v termíne: 1.7. 2017 - 30.6. 2018

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah publikácie (dokumentu).


Galéria k článku

Zdroj:
  • Decker. V.: Dejiny papierní v Poprade, MATICA SLOVENSKÁ V MARTINE, 1956, s. 19