Reštaurovanie drevených skulptúr a reliéfu (sakrálne umenie) zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade.

Podtatranské múzeum v Poprade sa každoročne zapája do výziev Fondu na podporu umenia a vypracováva projekty s ochranou kultúrneho dedičstva, akvizičnou, výstavnou i publikačnou činnosťou a pod. Cieľom je získať finančné prostriedky na ošetrenie, reštaurovanie, nákup zbierkových predmetov, vydávanie publikácií, na tvorbu expozícií, výstav a pod. V roku 2017 múzeum úspešne žiadalo finančnú podporu aj v rámci programu 5.4.1 – Odborné ošetrenie zbierkových fondov. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v tomto programe tieto projekty: Reštaurovanie portrétov rodiny Cziserovcov, majiteľov popradskej papierne, zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade sumou 15 000,00 €, Podtatranské múzeum zaplatilo v rámci reštaurovania z vlastných zdrojov sumu 790,00 €, tiež projekt Reštaurovanie drevených skulptúr a reliéfu (sakrálne umenie) zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade sumou 5 000,00 €, v tomto prípade Podtatranské múzeum zaplatilo v rámci reštaurovania z vlastných zdrojov sumu 264,00 €.

Projekt: „Reštaurovanie drevených skulptúr a reliéfu (sakrálne umenie) zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade„

Cieľom projektu bolo reštaurovať a odborne ošetriť zbierkové predmety z fondu Podtatranského múzea v Poprade, predmety kultúrnej hodnoty. Ide o tri diela sakrálneho pôvodu z 18. storočia, ktoré predstavujú barokovú sakrálnu plastiku na území Spiša. Diela boli dlhé roky súčasťou stálych expozícií v Poprade i pobočke v Spišskej Sobote a podpísali sa na nich rôzne vonkajšie faktory. Diela boli v narušenom alebo zlom technickom stave, prípadne neboli nikdy odborne ošetrené. Ide o diela ako drevený reliéf s názvom „Kladenie do hrobu“, skulptúru sv. Jána Nepomuckého a sochu Anjela. V rámci prehodnotenia stavu diel a ich opätovného zaradenia do expozícií, bol nevyhnutný odborný zásah, tým aj požiadavka tieto diela reštaurovať. V súčasnosti sú zaradené v novej expozícii „Poprad a okolie v zrkadle vekov“ na 2. nadzemnom podlaží Podtatranského múzea v Poprade (reliéf s motívom kladenia Krista do hrobu na Vajanského 72/4) a v expozícii v Spišskej Sobote (skulptúra sv. Jána Nepomuckého a skulptúra anjela, Sobotské námestie 33). Reštaurovanie drevených skulptúr a reliéfu (sakrálne umenie) zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia sumou 5 000,00 €, Podtatranské múzeum zaplatilo v rámci reštaurovania z vlastných zdrojov sumu 264,00 €.

Priebeh odborného ošetrenia a reštaurovania sa uskutočnilo v termíne: 1.7.2017 - 30.6.2018

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah publikácie (dokumentu)


Galéria k článku