Reštaurovanie ilustrovaných plagátov s motívom Vysokých Tatier

Podtatranské múzeum v Poprade v rámci svojho dlhodobého programu každoročne reštauruje z vlastných zbierok predmety kultúrnej hodnoty. Na prelome rokov 2023 – 2024 reštaurovalo ilustrované plagáty s motívom Vysokých Tatier. Vďaka dotačnému systému Fondu na podporu umenia (FPU) a financovaniu od zriaďovateľa, tzn. Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zreštaurovalo 6 kusov dobových plagátov. Ich autormi sú Jaroslav Votruba, František Podolay, Vojtech Kubašta, Ľuboš Kopáč, Kdýr – Kuneš. Pochádzajú z obdobia okolo r. 1940 - 1958. Po reštaurovaní boli predmety prezentované na výstave s názvom „Zimná sezóna“ v Podtatranskom múzeu v Poprade, v období od 19. decembra 2023 do 10. marca 2024. Predmety budú následne prezentované v stálej expozícii v Poprade - „Na ceste k modernému mestu“, zameranej na históriu regiónu, od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť. Múzeum disponuje pomerne rozsiahlou zbierkou viac než 700 ks ilustrovaných či textových plagátov s previazaním na región, cieľom je postupné reštaurovanie tých, ktoré sú v zlom technickom stave.

Niektoré z reštaurovaných plagátov pochádzajú z pozostalosti Alojza Lutonského (sú značené osobnou pečiatkou Al. Lutonský), ktorý bol výraznou osobnosťou, pôsobil na Slovensku na poli turistiky, cestovného ruchu, horskej záchrannej služby, výstavby horských dopravných a športových zariadení. Bol tiež jaskyniarom, horolezcom, publicistom, autorom kníh, brožúr sprievodcovského a propagačného charakteru, redaktorom periodík.

Stav plagátov pred reštaurovaním

Predmety boli v nevyhovujúcom technickom stave, vyžadovali kompletný reštaurátorský zásah po hmotnej i estetickej stránke. Vykazovali výrazné mechanické a biologické poškodenia. Na dielach sa nachádzal depozitný prach a špina, zatečené miesta, mapy, trhliny a stopy po nevhodnej adjustáži. Na mnohých miestach absentovala samotná hmota papiera. Papierové podložky boli poskladané, zvlnené či mechanicky poškodené, dochádzalo tak k degradácii spôsobenej deštrukciou samotného podkladu. V minulosti neboli plagáty fumigované, dezinfikované ani odkyslené. Boli bez vhodnej adjustáže, ich prezentácia bola výrazne problematická. Cieľom projektu bolo prinavrátiť predmetom pôvodnú podobu, zastaviť tak proces ďalšej degradácie. Po odbornom ošetrení boli prezentované v rámci temporárnej výstavy, následne bude časť z nich zaradená do stálej expozície v Poprade.

Aj v tomto roku múzeum požiadalo o dotáciu na FPU na reštaurovanie ďalších kusov plagátov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. V prípade získania podpory budú po odbornom ošetrení rovnako prezentované na tematickej výstave, následne aj v expozícii. Po reštaurovaní väčšej časti zbierky, múzeum plánuje túto kolekciu ponúkať ďalším inštitúciám formou putovnej výstavy.

Reštaurované boli plagáty (2023-2024):
• G 020934 - VYSOKÉ TATRY - NAVŠTEVUJTE CHATY KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV A LYŽIAROV, Fr. Podolay, 1940 (obrazová príloha 1A, 1B)
• G 020937 - Přistupte za člena Klubu ČS turistů, Ľuboš Kopáč, pol. 20 stor. (obrazová príloha 2A, 2B)
• G 020938 - TURISTA – OCHRANCA PRÍRODY – nenivočí, nepoškodzuje, neplaší, V. Kubašta, pol. 20. stor. (obrazová príloha 3A, 3B)
• G 020940 - KÍMÉLJÉTEK A TERMÉSZETET – KIMÉLJÉTEK A TÁTRAI NÉMZETI PARKOT!, Jaroslav Votruba, 1954 (obrazová príloha 4A, 4B)
• G 020941 - VYSOKÉ TATRY – VISUTÁ LANOVKA NA LOMNICKÝ ŠTÍT ● 2634 m n. m., pol. 20. stor. (obrazová príloha 5A, 5B)
• G 020942 - VYSOKÉ TATRY – VEĽKÁ CENA SLOVENSKA, MEDZINÁRODNÉ LYŽIARSKE PRETEKY V ZJAZDOVÝCH DISCIPLÍNACH, Tatranská Lomnica – Starý Smokovec 22.-26. III. 1958, KDÝR – KUNEŠ, 1958 (obrazová príloha 6A, 6B)

Fond na podporu umenia podporil projekt vo výške 5 000,00 €, zriaďovateľ – Prešovský samosprávny kraj spolufinancoval projekt vo výške 1 250,00 €. Celkový rozpočet projektu na reštaurovanie diel predstavoval 6 250,00 €.

„Reštaurovanie a odborné ošetrenie zbierkových predmetov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia“


Galéria k článku