Na minútku do múzea - Ninera - unikátny hudobný nástroj

Ninera je historický hudobný nástroj, nazývaný tiež organistrum, o ktorom máme najstaršie dochované zmienky z konca 10. storočia. Je to prvý hudobný nástroj, kde sú struny ovládané klaviatúrou. V minulosti bol obľúbeným liturgickým hudobným inštrumentom využívaným k hudobnému sprievodu spievaných modlitieb. Z historických vyobrazení nástroja je zrejmé, že organistrum mal dĺžku cca 1,5 metra a ovládali ho dvaja hudobníci. Jeden ovládal kľuku kontinuálneho sláka a druhý klaviatúru. Postupne sa nástroj technicky zdokonaľoval a ninera bola v období renesancie veľmi rozšírená. S vývojom nových nástrojov a zmenou hudobného vkusu začal záujem o zvuk ninery postupne upadať. Z významného a uznávaného hudobného inštrumentu sa postupom času stal nástroj iba pre putovných muzikantov a žobrákov.
Ninera v zbierkovom fonde múzea pochádza zo starých zbierok, nie je známy jej výrobca ani posledný majiteľ. Na základe jej nevyhovujúceho technického stavu sme pripravili projekt „Ninera - reštaurovanie strunového hudobného nástroja s kontinuálnym slákom“, ktorý bol podporený v rámci dotačného systému Fondu na podporu umenia.
Na tomto hudobnom nástroji nebolo možné pred reštaurovaním hrať. K poškodeniu inštrumentu však prišlo necitlivou manipuláciou ešte v období používania nástroja v rámci hudobnej produkcie. Chýbali tri klávesy, ochranný kryt sláka a 5 kusov tangentových kladiviek, rozlomené bolo koliesko kontinuálneho sláka. Odermi a bežným opotrebovaním bol vo veľkej miere poškodený celý povrch predmetu reštaurovania, najmä spodná strana tela nástroja. Sekundárne, nevhodne aplikované nátery boli neestetické a potláčali dôležitý význam funkcie zvukového rezonátora.
Ninera sa po konštrukčnej stránke radí medzi chordofóny, teda strunozvučné hudobné nástroje. Ľavou rukou sa ovládajú klávesy, pravou rukou sa otáča kľukou, zvyčajne v smere hodinových ručičiek. Tento nástroj bol skonštruovaný ako štvorstrunový, pričom dve struny sú harmonické, tzv. bordunové (doprovodné) a ďalšie dve struny sú melodické. Melodické struny sú ovládané klávesovou mechanikou. Struny sú vyrobené podľa dobových zvyklostí z prírodného materiálu.
Na základe výskumu uskutočneného počas reštaurovania sa nám podarilo určiť približné datovanie veku ninery. Zistilo sa, že bola zhotovená v období baroka, okolo roku 1750. Po rozobratí a výskume jednotlivých častí nástroja sa ukázalo, že sú zhotovené z rôznych druhov dreva, zastúpenie tu má javorové, lipové, jabloňové a bukové drevo. Vnútorné strany nástroja boli spevnené ľanovým plátnom.
Po reštaurovaní nástroj prezentujeme v jeho absolútne pôvodnej forme, s unikátnou možnosťou predstaviť hudobný nástroj po stránke vizuálnej i zvukovej a návštevníci si nineru môžu pozrieť v rámci prehliadky stálej expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov.
Tento historický hudobný nástroj je ukážkou mimoriadnych schopností našich predkov. Dokumentuje vzácnu symbiózu prítomnosti umeleckého citu i takmer profesionálneho majstrovstva, vďaka ktorému dokázal „priemerne šikovný majster“ vytvoriť kedysi bežný predmet, dnes však považovaný za artefakt s mimoriadnou umeleckou a pamiatkovou hodnotou.

"Projekt Ninera - reštaurovanie strunového hudobného nástroja s kontinuálnym slákom z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia."


Galéria k článku

Zdroj:
  • Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác, Ján Valovič, Sereď, 2022