Vyhlásenie vzácnych tlačí z fondu knižnice Podtatranského múzea v Poprade za historický knižničný fond - 3. etapa

Knižničný fond knižnice Podtatranského múzea v Poprade obsahuje aj vzácne tlače, pričom najstaršie pochádzajú zo začiatku 16. st. Podľa Zákona č. 126/2015 Z. z o knižniciach je práve historickým tlačiam venovaná osobitná pozornosť a ochrana, k čomu prispieva aj ich vyhlásenie za historický knižničný fond.
Vyhlasovanie prebehlo doteraz v troch etapách
1. Dňa 14. septembra 2010 bolo rozhodnutím MK SR č. MK-2331/2010-52/12465 vyhlásených za HKD 12 tlačí 16. storočia.
2: Dňa 11. decembra 2015 boli rozhodnutím MK SR č. MK-3208/2015-222/18990 vyhlásené za HKF 4 tlače 16. st. a 14 tlačí 17. storočia.
3. Dňa 15. júna 2021 bolo rozhodnutím MK SR č. MK-4703/2021 – 242/14541 vyhlásených za historický knižničný fond 30 vzácnych tlačí. 17. 18 a 19. st.

Fond knižnice má teda v súčasnosti vyhlásených za HKF a zapísaných v zoznamoch Slovenskej národnej knižnice už 72 tlačí.

V tretej etape ide o 2 tlače 17. storočia, 23 zväzkov 18. storočia a 5 tlačí 19. storočia. Sú to všetko hodnotné knižné vydania obsahovo a typograficky mimoriadne vzácne prevažne nemeckej proveniencie, vydané a vytlačené u významných európskych tlačiarov predovšetkým Regensburgu, Halle, Lipsku, Norimbergu a Viedni. Nájdeme tu aj viaceré vzácne slovacikálne tlače vydané a vytlačené v Trnave, Košiciach, či Levoči.
Medzi najvzácnejšie tlače patrí judaikum so vzťahom k Slovensku v hebrejčine Sulchan aruch – [Prestretý stôl]. Časť Jore Deah. Vydané vo Viedni, u Meira Obornika v rokoch 1788 – 1789. Je to kniha talmudistického spolku v Huncovciach, ktorá sa používala pravdepodobne ako učebnica v rabínskej škole až do začiatku 20. storočia. Regionálny význam diela spočíva hlavne v tom, že ide o jedinú zachovanú hmotnú pamiatku, ktorá dokladuje existenciu tejto školy. Zo slovacík tu máme ďalšie vydanie známeho diela Cithara Sanctorum : Apocalyps. 5.V.8. Pjsně Duchownj, Staré y nowé, kterýchž Cýrkew Křesťanská při Wýročnjch Slawnostech a Památkách, gakož y we wsselikých potřebách swých, obecnjch y obzwlásstnjch, s mnohým prospěchem vžiwá …, s veľmi hodnotnou knižnou väzbou, ktoré bolo populárne medzi slovenskými evanjelikmi, ale aj dva zväzky latinsko – nemecko – maďarsko - slovenského slovníka vydaného v Košiciach v roku 1828 a tiež tretí a štvrtý diel Notícií Mateja Bela. Z hľadiska regionálnej histórie zaujímavé slovacikum je aj dielo Samuela Kleina Kurzgefaßter Religions=Unterricht: für die evangelische Jugend der Stadt Felka verfaßt von Samuel Klein evangelischen Prediger daselbst. Vydané v Levoči Josephom Karl Mayerom v roku 1811, ako aj dielo popradského rodáka Jacoba Glatza Gesänge über Tod, Grab und Unsterblichkeit. Zum Gebrauche bey evangelischen Leichenbegräbnissen, so wie zur Tröstung und Aufheiterung derer, die durch den Tod geliebter Personen darniedergebeugt oder selbst dem grabe nahe find. Gesammelt und herausgegeben von Jacob Glatz k. k. Consistorial-Rathe Augsb. Conf. Zweite Auflage. Wien: J. C Heubner. Vydané v roku 1830. Okrem toho sme vybrali aj sedem zväzkov Lutherovej Bilie vydanej v Nemecku na začiatku 18. storočia, ktoré sa vyznačujú bohatou vnútornou výzdobou a sú tiež hodnotné aj z hľadiska knižnej väzby. Pozoruhodné sú aj viacjazyčné slovníky a lexikóny alebo dielo o živote Alexandra Veľkého. Celkovo bolo v tretej etape vyhlásených 30 vzácnych tlačí a múzejnej knižnici sa tak otvorili nové možnosti z hľadiska ich ochrany, nakoľko sa môže uchádzať o prostriedky na ich reštaurovanie v rámci dotačného programu Fondu na podporu umenia.


Galéria k článku

Zdroj: