Na minútku do múzea / fond umenia - Paraván so sakrálnym motívom

Podtatranské múzeum v Poprade (PM v PP) predstavuje zbierkový predmet zo svojich zbierok - maľovaný paraván so sakrálnym motívom. V hornej časti s výjavmi: Zvestovanie, svätá Rodina a Nesenie kríža, v dolnej s vyobrazením postáv svätíc zachované však len vo fragmente. Paraván bol pravdepodobne súčasťou chrámového vybavenia dnes už neznámeho kostolného interiéru.

Pred reštaurovaním pozostával paraván zo šiestich pozdĺžnych stien spájaných na podráme dvojicou kĺbových závesov (obr. 1). Po konzultáciách odborníkov, reštaurátorov a investorom (PM v PP) bolo rozhodnuté, že každé z dvoch častí paravánu budú spojené do jedného celku, tzn. zo šiestich častí budú vytvorené tri (obr. 2-4). Paraván bol reštaurovaný v troch etapách v rokoch 2001, 2003 a 2004. Toto rozhodnutie znamenalo návrat k pôvodným trom kompozičným celkom, ktoré boli prezentované na troch obrazových plochách, sekundárne však boli rozrezané kolmo v strede, takto boli aplikované aj na steny paravánu. Opätovným zjednotením, spojením dvojice výjavov bolo takéto riešenie pre jednotlivé obrazy technicky prijateľnejšie, bola tak tiež uľahčená aj čitateľnosť ikonografie jednotlivých motívov.

Maľba olejom na plátne: Paraván

dielo /predmet: Paraván so sakrálnym motívom (Zvestovanie, svätá Rodina a Nesenie kríža)
autor: neznámy domáci maliar
technika: maľba olejom na plátne
materiál: olej, plátno
rok / datovanie / slohové zaradenie: 2. polovica 18. stor., barok
rozmery:
časť 1/ Zvestovanie: v: 168 cm, š: 106 cm
časť 2/ svätá Rodina: v: 168 cm, š: 106 cm
časť 3/ Nesenie Kríža: v: 160 cm, š: 106,5 cm
evidenčné číslo: G - 11.147

časť paravánu Zvestovanie
Túto časťtvorí dvojica Archanjela Gabriela a Panny Márie, ktorý prichádzajúc ku kľačiacej Panne Márii jej v miernom predklone podáva ľaliu. Pozadie sa stráca v oblakoch, odkiaľ sa vznáša holubica – symbol Ducha sv. v oslnivom svetle lúčov dopadajúcich na hlavu P. Márie. Výjav dopĺňa text: Prvé riadky sú nečitateľné. Pod postavou Archanjela: „...ICTAM VIRGO /ďalšie dve slová nečitateľné / NARATUS...“ MISSUS ab arce patris paries intactu st...“(poslaný z výšin otca neporušením steny...). Pod postavou Panny Márie:„/Prvé dve slová nečitateľné/ veterum ..., Oraculum / ďalej nečitateľné / ... /stará ... veštba / „ Te Dei Matrem totus Venerabitur Orbis“ / Tebe matke Boha sa klania celý svet /.

časť paravánu svätá Rodina
Boh Otec na nebesiach, Duch svätý ako holubica a Ježiš Syn ako dieťa Ježiško v jednej stredovej kompozícii. V spodnej polovici obrazu sú zachované fragmenty dvoch svätíc, oddelených časťou stĺpa arkády. Dolná polovica výjavu je oddelená členiacim sa iluzívnym kamenným soklom, na ktorom je umiestnená nápisová páskas textom: ACCIPE  PUERUM ET MASTREMEIUS (Príjmi chlapca a matku jeho – v zmysle nepoškvrnená a panna nepoškvrnená, ktorá sa stala matkou Boha).

časť paravánu Nesenie Kríža
Výjav ilustruje text poučení z Matúšovho evanjelia (Mat. 10.38). V indiferentnom krajinnom pozadí postava mladíka nesie kríž a nástroje umučenia. Analógiu nachádzame v konkrétnej udalosti z Krížovej cesty, kedy je Šimon Cyrenejský donútený niesť kríž, ale text, ktorý sprevádza výjav, upresňuje ikonografiu obrazu ako symbolického nesenia kríža: QVI NON ACCIPIT CRVCEM SUM NON EST ME DIGNVS. Math. 10“ (Kto nepríjme svoj kríž, nie je ma hoden). V presnom znení text evanjelia: „Kto nevezme svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden“. V dolnej polovici sú fragmenty dvoch svätíc na neutrálnom pozadí. Dnes sú tieto kompozície nečitateľné.

Paraván / olejomaľby sú prezentované v rámci stálej expozície Podtatranského múzea v Poprade - "Vznešenosť a pokora", pobočky v Spišskej Sobote.

*Poznámka:
reštaurovanie PÚ ORA Levoča
1. etapa/ 2001 svätá Rodina: reštaurátor - akad. mal. Anna Svetková
2. a 3. etapa/ 2003, 2004 Zvestovanie a Nesenie kríža: reštaurátor - Mgr. art. Marián Keleši
kooperácia - Mgr. Eva Spaleková (historik umenia PÚ ORA Levoča)

Investor obnovy:
PM v PP z príspevku ŠFK PRO SLOVAKIA; za PM v PP PhDr. Magdaléna Bekessová


Galéria k článku

Zdroj:
  • Paraván zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade. Dokumentácia z priebehu reštaurovania pamiatky, PAMIATKOVÝ ÚRAD SR – OBLASTNÝ REŠTAURÁTORSKÝ ATELIÉR LEVOČA, Akcia č.: 50092/97, Levoča 2004
  • Paraván zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade. Dokumentácia z priebehu reštaurovania pamiatky, PAMIATKOVÝ ÚRAD SR – OBLASTNÝ REŠTAURÁTORSKÝ ATELIÉR LEVOČA, Akcia č.: 50092/97, Levoča 2003
  • Paraván zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade. Dokumentácia o priebehu reštaurovania, PAMIATKOVÝ ÚSTAV BRATISLAVA, OBLASTNÝ REŠTAURÁTORSKÝ ATELIÉR LEVOČA, Akcia č.: 50092/97/AB2, Levoča 2001