Ľan očami botanika alebo čo ukrýva herbár Podtatranského múzea v Poprade

Herbár Podtatranského múzea v Poprade (akronym POP) obsahuje mnoho rastlín, ktoré sa vyskytujú naprieč jednotlivými (zväčša počtom neveľkými) zbierkami. Do tejto skupiny patrí aj ľan (rod Linum L.), ktorý združuje prevažne trváce (vzácne jednoročné) rastliny so striedavými (výnimočne protistojnými) listami a päťpočetnými kvetmi. Zo stredoeurópskych zástupcov ľanu (cf. Ockendon & Walters 1968) rastie na Slovensku prirodzene 8 druhov (Futák 1982) – ľan rakúsky (vedecké meno Linum austriacum), ľan prečisťujúci (L. catharticum), ľan konáristý (L. extraaxillare), ľan žltý (L. flavum), ľan chlpatý (L. hirsutum), ľan trváci (L. perenne), ľan tenkolistý (L. tenuifolium) a ľan trojbliznový (L. trigynum). Celkovú diverzitu u nás ešte dopĺňa nepôvodný a občas splanievajúci ľan siaty (L. usitatissimum), ktorý sa v minulosti hojnejšie pestoval najmä v chladnejších regiónoch ako textilná plodina a olejnina.

V zbierkovom fonde múzea je pre územie Slovenska dokladovaných spolu 5 divorastúcich a 1 splanený druh ľanu, ktoré sú súčasťou 17 herbárových položiek. Herbár však obsahuje aj zbery pochádzajúce z Maďarska (L. hirsutum subsp. glabrescens, leg. V. Borbás, 1886; obr. 1) alebo z Talianska (L. alpinum Jacq., leg. J. Ullepitsch, júl 1883; L. tenuifolium, leg. F. Ressmann, júl 1885). Herbárové položky tvoria väčšinou celé rastliny, ktoré sú buď fixované papierovou páskou alebo voľne uložené na podkladovom papieri a herbárová etiketa s vedeckým menom rastliny obsahujúca ďalšie dôležité údaje (incl. názov lokality, dátum/rok a autor zberu).

Najväčším počtom položiek je dokladovaný výskyt ľanu prečisťujúceho a ľanu žltého (každý po 5 ks), pričom len jednou položkou je zachytená prítomnosť ľanu chlpatého (Rimavská Sobota – časť Nižná Pokoradz, leg. J. Fábry, 14. 7. 1887), ľanu tenkolistého (Kláštor pod Znievom, leg. A. Margittai, jún 1911) a ľanu siateho (Spišská Teplica, leg. J. Bartal, 26. 7. 1902). Z časového hľadiska dominujú historické zbery (17 položiek) datované do obdobia rokov 1867 až 1924, ktoré dopĺňajú dve recentné položky ľanu prečisťujúceho a jedna ľanu konáristého. Z uvedených zberov bol doposiaľ uverejnený len jeden herbárový doklad L. tenuifolium (obr. 2) v rámci syntetického spracovania herbárovej kolekcie Antala Margittaia v zbierkovom fonde Podtatranského múzea v Poprade (Slezák 2020). Zaujímavosťou tohto Margittaiovho nálezu z Turčianskej kotliny je skutočnosť, že z príslušnej lokality je dostupný ešte starší Wagnerov údaj o prítomnosti ľanu tenkolistého (pozri Wagner 1901).

Príspevok vznikol ako súčasť riešenia projektu „Rastlina mnohých podôb alebo tradično-netradičný pohľad na ľan (1. etapa, výskumná časť)“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia (obr. 3).

Použitá literatúra: Futák, J. 1982. Linaceae S.F. Gray. Ľanovité. In: Futák, J. & Bertová, L. (eds.). Flóra Slovenska III. Veda, Bratislava, pp. 508–533.
Ockendon, D.J. & Walters, S.M. 1968. Linum. In: Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Valentine, D.H., Walters, S.M. & Webb, D.A. (eds.). Flora Europaea, vol. 2. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 206–211.
Slezák, M. 2020. Herbár Antala Margittaia v zbierkovom fonde Podtatranského múzea v Poprade. Zborník Slovenského národného múzea, Kmetianum, Martin, 15: 318–328.
Wagner, J. 1901. Turócz vármegye edényes növenyei. Magyarországi Kárpát-Egyesület Évkönyve 28: 1–56.


Galéria k článku