Na minútku do múzea - Mineralogické zbierky

Počiatky prírodovedného zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade siahajú až do obdobia, keď v Kežmarku vznikol Uhorský karpatský spolok (1876). Mnoho nadšencov zhromažďovalo početné zbierky s úmyslom založiť múzeum. Členovia spolku sa pri svojich zberoch spočiatku zamerali hlavne na oblasť Karpát, časom pribúdali aj početné zbery zo sveta.
Mineralogická zbierka je v súčasnosti prevažne dedičstvom bývalého Karpatského múzea (1886) a Tatranského múzea v Poprade – Veľkej (1882). Múzeá vykonávali svoju činnosť až do konca 2. svetovej vojny.
Obe svetové vojny veľmi negatívne zasiahli do zbierkových fondov múzeí. Budova Tatranského múzea vo Veľkej bola prechodom frontu a udalosťami druhej svetovej vojny veľmi poškodená. Zbierky múzea boli po skončení vojny prevezené do budovy Karpatského múzea v Poprade. Tak ako aj iné zbierkové predmety v obidvoch múzeách, aj kolekcia mineralogických zbierok bola veľmi poškodená a počet pôvodných zbierok minerálov múzeí sa znížil skoro o tretinu.
Po skončení druhej svetovej vojny bolo prvoradým cieľom v čo najkratšom čase uviesť popradské múzeum (bývalé Karpatské múzeum) do pôvodnej činnosti. Pre vyššie spomínané udalosti došlo k spojeniu obidvoch spolkových múzeí do jedného spoločného múzea, Tatranského múzea okresu Popradského so sídlom v Poprade (1945). V roku 1951 bolo premenované na Tatranské múzeum, v roku 1957 na Okresné vlastivedné múzeum v Poprade a od roku 1961 nesie súčasné pomenovanie - Podtatranské múzeum v Poprade.
Tatranské múzeum okresu Popradského so sídlom v Poprade sa v povojnovom období stalo prvým obnoveným múzeom na Slovensku aj vďaka práci jeho prvého riaditeľa, JUDr. Eugena Bohuša. Prvé expozície múzea sa podarilo otvoriť v roku 1948 a v časti expozície boli aj zbierky z mineralógie. Už pri vzniku muzeálnej zbierky v bývalom Karpatskom múzeu v Poprade vznikol zaujímavý zberný program exponátov. Stanovil ho pozoruhodný projekt Dr. Samuela Rotha, profesora z Levoče. On sám patril k najznámejším zberateľom prírodnín, najmä z oblasti jaskyniarstva. Vlastnými zbermi prispel k bohatstvu v tom čase sa rodiacej zbierky a neskôr dokonca istý čas viedol mineralogické oddelenie. Počas jeho pôsobenia boli vystavené mineralogické zbierky, usporiadané Dr. Jaroslavom Nováčkom z Prahy.
Na pôde múzea pôsobilo počas jeho dlhej histórie veľa prírodovedcov a všetci svojimi zbermi obohacovali a formovali fond mineralógie a petrografie. Medzi nimi aj Martin Roth, profesor zo Spišskej Novej Vsi, ktorý dlhé roky viedol mineralogické oddelenie múzea. Ako prvý usporiadal celý mineralogický a petrografický zbierkový fond a zaviedol prvý lístkový katalóg. Patril k najvýznamnejším zberateľom minerálov a hornín, ktoré sa v tom čase do múzea dostali.
Z tohto obdobia Karpatského múzea sa zistilo niekoľko darcov minerálov a hornín. Bol to majiteľ teraz už zaniknutého Kardolinského kameňolomu z Tatranskej Kotliny Czudowsky, František Déneš z Levoče, Riaditeľstvo baní v Baia Mare v Rumunsku, Riaditeľstvo Kovohút zo Šalgotariánu, Dr. Michal Greisiger zo Spišskej Belej, Juraj Gál z Polomky, a mnoho iných neznámych nadšencov, ktorí svojimi darmi prispievali k tvorbe bohatej mineralogickej zbierky.
V Tatranskom múzeu mineralogické zbierky pochádzali vo väčšej miere od Dr. Eduarda Daitsa z Popradu - Veľkej. Ďalšími darcami boli Hermína Krompecherová z Popradu – Veľkej, Robert Schelle z Banskej Štiavnice, Eugen Emericzy, Ignác Spὅttl z Viedne, Aurel V. Scherfel z Popradu – Veľkej, Eduard Blasy, a ďalší spolupracovníci múzea. Mineralogickú zbierku v Tatranskom múzeu vo Veľkej po prvýkrát systematicky usporiadal Eduard Daits a bola vystavená v jeho expozičných priestoroch v roku 1892. Obe svetové vojny prispeli k tomu, že pôvodné katalogizačné lístky múzea a zoznamy zbierok sa zachovali len veľmi sporadicky. O pôvode minerálov a hornín sa tak dozvedáme len z dobovej tlače, kde jednotlivé prírastky Karpatského a Tatranského múzea uverejňovali vtedajší kustódi múzeí. Z niektorých časových úsekov údaje úplne chýbajú.
V povojnovom období sa mineralogické zbierky do múzea veľmi nezískavali. Pribudla len zbierka kamennej soli od Ľudovíta Tamáša, vtedajšieho pracovníka múzea. Až príchodom prírodovedného pracovníka, geológa, sa od roku 1987 získali do múzea viaceré mineralogické zbierky. Medzi prvé patrili minerály od Jána Knižku z Popradu a dary od RNDr. Stanislava Pavlarčíka. Počas nasledujúcich rokov boli získavané jednotlivé zbierky, alebo kolekcie minerálov a hornín darom, alebo sa zakúpili od rôznych zberateľov. Môžeme spomenúť Štefana Luku, strelmajstra v kameňolome Kvetnica, Štefana Ferenca zo Svitu, RNDr. Stanislava Pavlarčíka z Kežmarku, Miroslava Hornáčka z Trnavy, RNDr. Adriána Harničára zo Svitu, Petra Sunitru z Popradu a Oľgu Šteffovú zo Svitu. Časť zbierok sa do múzea dostala aj vlastným zberom bývalej pracovníčky na oddelení prírody Mgr. Bc. Daniely Mlynárčikovej. Do roku 1945, kedy došlo k zlúčeniu oboch spolkových múzeí, sa mineralogické a petrografické zbierky vystavovali v rámci ich expozícií. Prvýkrát sa po roku 1945 minerály vystavili na mineralogickej výstave v Tatranskom múzeu v Poprade v roku 1952. V 1967 roku sa urobila inštalácia minerálov a hornín v budove Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Poprade. V rekonštruovaných priestoroch múzea v Spišskej Sobote sa v 1979 roku prezentovala verejnosti nová expozícia s minerálmi a horninami a opäť bola reinštalovaná v 1986 roku s názvom Sprístupnený depozitár. Časť minerálov bola vystavená v expozícii Poprad v storočiach v Poprade, ktorá bola inštalovaná v roku 1996. Posledná expozícia s minerálmi a horninami (mineralogickým systémom) bola inštalovaná v roku 2000 s názvom Príroda známa - neznáma v priestoroch múzea v Poprade.
V histórii múzea sa evidujú aj putovné výstavy minerálov v rôznych školách v okrese Poprad. V súčasnosti je mineralogická zbierka Podtatranského múzea v Poprade jednou z najstarších zbierok na Slovensku a zhromažďuje materiál nielen vysokej hodnoty, ale aj pozoruhodného rozsahu. Podtatranské múzeum vlastní 2050 kusov minerálov a nachádzajú sa medzi nim mnohé exponáty, ktoré sú aj dnes hodnotným študijným materiálom.


Galéria k článku