VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – INFORMÁCIA

Riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad, prijme do pracovného pomeru archeológa.

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – od 1. 4. 2020 na rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú, plný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore - archeológia

Iné kritéria a požiadavky:

 • odborná prax min. 3 roky, licencia na vykonávanie archeologického výskumu je vítaná
 • samostatnosť a zodpovedný prístup k práci
 • organizačné schopnosti, flexibilita
 • bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom,
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi (maturitné vysvedčenie, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom)
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov *

Forma odmeňovania:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – platová trieda (7.-8. platová trieda)

Termín podania žiadosti

 • Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom do 10. 03. 2020 do 14.00 hod.

Adresa podania

 • Podtatranské múzeum v Poprade
 • Vajanského 72/4
 • 058 01 Poprad

O termíne a mieste osobného pohovoru budú uchádzači informovaní (telefonicky, mailom).

 • Riaditeľka múzea si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch

 • Tel.: 052/7881421, 052/7721924 (sekretariát)
 • e-mail: riaditel@muzeumpp.sk, sekretariat@muzeumpp.sk

Galéria k článku