Zmluvy

# Dodávateľ Predmet zmluvy Cena v € Dátum
001/2018 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia 72,00 25.01.2018
002/2018 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 1. štvrťrok 2018 310,93 25.01.2018
003/2018 Autoservis Cehula s.r.o., Štefan Cehula, Mária Cehulová Blahovská, Popradská 228, 059 11 Hozelec Zmluva o reklame a propagácii 250,00 12.02.2018
004/2018 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 39/2018 o platbe členského príspevku na rok 2018 84,00 15.02.2018
005/2018 MARCO-CONSTRUCTIONS s.r.o., Hôrka 542, 059 12 Hôrka Kúplna zmluva č. 5/2018 - zvlhčovače 26 317,00 21.02.2018
006/2018 Agentúra Papaver s.r.o., Mlynica 97, 059 91 Mlynica Zmluva o spolupráci 01.03.2018
007/2018 Zuzana Kšenžighová, Ing., Budimír 156, 044 43 Budimír Licenčná zmluva č. 7/2018 – použitie fotografie zb. predmetu-portrétu Antónie Ujházy Desewffy 20,00 06.03.2018
008/2018 Pekáreň Hôrka s.r.o., Baran Ján, Hôrka 344, 059 12 Zmluva o spolupráci 09.03.2018
009/2018 Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. Novembra 15, 080 01 Prešov Licenčná zmluva č. 9 09.03.2018
010/2018 Štefan Roth, ul. Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad Kúpna zmluva č. 10 – nákup zb.predmetov 1 530,00 13.04.2018
011/2018 Fond na podporu umenia zmluva č. 18-521-02070 20 000,00 20.04.2018
012/2018 Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD., reštaurátorka, Komenského 583/3, 058 01 Poprad Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 30/2017 25.04.2018
013/2018 MK SR Kultúrne poukazy 26.04.2018
014/2018 IBEG, a.s., Jilemnického 4, 080 01 Prešov Dodatok č. 2 ku zmluve o dielo 30.04.2018
015/2018 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice výkaz poistného 310,93 14.05.2018
016/2018 Jaroslav Stavrovský, Brezová 1856/15, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o výpožičke č. 15/2018 14.05.2018
017/2018 VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice/IČO:44483767 Dodatok k zmluve 25.05.2018
018/2018 K&K Drevoateliér s.r.o., Dúhová 9098/9, 053 31 Novoveská Huta Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 29/2017 28.05.2018
019/2018 SLOVbiz trade s.r.o., Hlavné námestie 5, 060 01 Kežmarok Komisionárska zmluva 13.06.2018
020/2018 MARCO-CONSTRUCTIONS s.r.o., Hôrka 542, 059 12 Hôrka Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 5/2018 15.06.2018
021/2018 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za zdaňovacie obdobie 2018 116,82 26.06.2018
022/2018 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - PP 328,90 28.06.2018
023/2018 Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Sp.S. 71,76 28.06.2018
024/2018 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Reštaurovanie vzácnych tlačí 16. a 17 st. vyhlásených MK SR za historický knižničný fond, z knižnice Podtatranského múzea v Poprade 3 135,00 03.07.2018
025/2018 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Odborné ošetrenie a reštaurovanie diel na papierovej podložke zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade 2 000,00 03.07.2018
026/2018 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Modrotlačiarsky mangeľ - kompletné ošetrenie a konzervácia 11 585,00 03.07.2018
027/2018 HELSKE s.r.o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava-Nové Mesto / IČO:47211253 Zmluva o dielo č. 23/2018-archeologický výskum 1 900,00 09.07.2018
028/2018 Obec Hranovnica, Vladimír Horváth, starosta obce, Sládkovičova č.398/14, 059 16 Hranovnica 45/D/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hranovnica v roku 2018 100,00 30.07.2018
029/2018 Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice Výkaz o poistení za 3. štvrťrok 2018 310,93 02.08.2018
030/2018 AUTOCONT s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Zmluva o dielo č. SK-2018-Z328-Dodávka a aktualizácia softvéru a podpora a údržba 20.08.2018
031/2018 Lolium s.r.o., Suchá 156/51, 059 17 Vernár Zmluva o dielo na zhotovenie sadových a záhradných úprav 10.09.2018
032/2018 QUERCUS-ARBOR, s.r.o., Gen. Svobodu 122/66, 059 71 Ľubica Zmluva o dielo na zhotovenie sadových a záhradných úprav 5 335,20 17.09.2018