• Knižnica
  • Knižnica
  • Notitia M. Bel
  • Najstaršia kniha vo fonde r. 1506
  • Kreuterbuch 1550

Knižnica

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade spravuje vo svojom knižničnom fonde, knižničné dokumenty vydané do roku 1830 v celkovom počte 5309 zv. z čoho 30 tlačí bolo rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlásených za historický knižničný fond. Vyhlasovanie prebehlo v dvoch etapách. Prvých 12 tlačí 16. storočia, ako významných dokumentov národného kultúrneho dedičstva bolo vyhlásených dňa 14. septembra 2010 za historické knižničné dokumenty a zapísaných do ústrednej evidencie Slovenskej národnej knižnice. Ďalších 18 tlačí, pričom išlo o 4 tlače 16. storočia a 14 tlačí 17. storočia bolo vyhlásených za historický knižničný fond 11. decembra 2015.

V prvej etape vyhlasovania boli vyhlásené za historické knižničné dokumenty aj 3 postinkunábuly /tlače 16. st. vydané medzi rokom 1500 a 1550/. Ide o tieto diela:

[Nicolai de Lyra : Textus biblie ]
Tertia pars huius operis in se continens glosam ordinarium …
[Basilea]: Johanni Petri de Langerdoff & Johanni Frobenio de Hammelburg 1506. 440s.
Obsahuje zdobené inciály - drevorezy. Väzba renesančná, drevené dosky potiahnuté kožou zdobené ornamentálnou slepotlačou

[Nicolai de Lyra : Textus biblie ]
Quarta pars huius operis in se continens glosam ordinarium …
[Basilea]: Johanni Petri de Langerdoff & Johanni Frobenio de Hammelburg 1507. 479s.
Vo vnútri zdobené iniciály – drevorezy. Väzba renesančná, drevené dosky potiahnuté kožou, s ornamentálnou slepotlačou.

Obe tlače predstavujú tretí a štvrtý diel Biblie s komentármi Nica de Lyru. Obsahujú iniciálky s figurálnym pozadím v rámčeku, iniciálky s ornamentálnym pozadím, rubriky, marginálie, typografické ozdoby.

Eike von Repgow: Sachsenspiegel mit vil nowen Addicion … Augsburg: Silvanus Otmar in Verlegung Johann Rynnman in Oringen 1517.
Dokument je vzácnym právnickým dielom s množstvom rukopisných poznámok. Sachsenspigel je najvýznamnejšia a spolu s Mühlhausenskou ríšskou právnou knihou aj najstaršia právna kniha nemeckého stredoveku. Zároveň je prvým prozaickým literárnym dielom, napísaným v strednej dolnej nemčine.

[BOCK, Hieronymus]
Kräuterbuch
["Kreutterbuch, darin underscheidt, Namen und Würckung der Kreutter, Stauden, Hecken unnd Beumen, … ", mit über 570 wundervoll altkolorierten Holzschnitten, gedruckt von Johann Rihel in Straßburg, ] 1550, 451 s. + register
Väzba: baroková, hnedá koža, chrbát knihy zlátený ornament, titulný list chýba, rok 1550 sa nachádza v explicite. Rukopisné poznámky, bohato ilustrované - kolorované drevorytiny rastlín v 4. časti medirytiny – výjavy z hospodárskych činností.
Ide o dielo významného nemeckého fyzika, prírodovedca a teológa, rodáka z Heidesbachu v Dolnom Falcku. Pôsobil ako kazateľ a lekár v Hornbachu, kde v roku 1554 aj zomrel. V odbornej literatúre je uvádzaný aj pod menom Tragus.

HERODOTOS
Herodoti Libri novem, quibus Musarum indita sunt nomina, Kleiō Clio. Euterpē Euterpe… Kalliopē … Georgii Gemisti , qui et Pletho dicitur, de ijs quae post pugnam ad Mantineam gesta sunt, Libri II.
Basel: Johannes Herwagen März 1541. Fol. 310 s.
Vo vnútri knihy rukopisné poznámky na okraji textu, kožená väzba, bohato zdobená, rok na väzbe 1551, veľmi pekná, zachovalá, rukopisný text na prídoští v gréčtine, do múzea sa dostala pravdepodobne z knižnice Pavla Hunfalvyho. Ide o historické dielo „otca dejepisu“ Herodota.

LUTHER, Martin
Der sechste Teil der Bücher des ehrnwirdigen Herrn Doctoris Martini Lutheri darinnen begriffen etliche Auslegung der heiligen Schrifft im newen Testament … Wittemberg, Lorentz Schwenck 1570. - 580 s.
Vzácna witemberská tlač s pekne zdobenou knižnou väzbou, drevené dosky potiahnuté kožou. Medirytina na titulnom liste znázorňuje dve postavy kľačiace pod krížom. Tlač červeno – čierna.

Keďže zo zákona vyplývajú isté práva a povinnosti, ktoré súvisia s vyhlásením za historický knižničný fond, muzeálna knižnica sa od roku 2010 pravidelne zapája do dotačného systému MK SR a žiada prostriedky na reštaurovanie vyhlásených tlačí. V roku 2016 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia reštaurovanie 3 tlačí. Každoročne sa vďaka dotáciám podarí zreštaurovať 3 – 4 tlače, takže v súčasnosti už je kompletne zreštaurovaných 16 tlačí. Skúsení reštaurátori im vdýchnu nový život, nakoľko reštaurátorský zásah znamená, nielen ich záchranu, ale súčasne im otvorí možnosti, či už z hľadiska študijného, alebo prezentačného.