Články

Pohľad do histórie mykologických výstav

Pohľad do histórie mykologických výstav v Podtatranskom múzeu v Poprade, súčasný stav a perspektívy.

V septembri tohto roku si pripomenieme v Podtatranskom múzeu v Poprade 30. výročie prvej výstavy  húb, spojenú s poradenskou službou a premietaním diapozitívov.

Prvá výstava s názvom Huby našich lesov sa konala v dňoch 19. 9. 1984 -  20. 9. 1984 v Podtatranskom múzeu v Poprade – Spišskej Sobote. Spolupracovala na nej Základná organizácia Slovenského zväzu ochrany prírody a krajiny v Poprade a Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Prešov, stredisko Poprad. Výstavu navštívilo 523 návštevníkov a vystavovalo sa 80 druhov rôznych húb. Veľkú zásluhu na príprave a organizovaní výstavy mal Ing. Milan Zvara, ktorý bol nielen členom spomínaných organizácií, ale aj uznávaným mykológom. Práve jeho dlhoročné skúsenosti z oblasti mykológie sa stali základom činnosti mykológov v Poprade. Poznal vyše 300 druhov húb, bol autorom mnohých kníh a článkov o hubách, dlhé roky viedol hubársku poradňu.

Veľký záujem o výstavu podnietil organizátorov k usporiadaniu pravidelných výstav pod názvom Mykologické dni. S výnimkou jedného ročníka, ktorý sa konal v ZK ROH Vagónka v Poprade, boli vždy v budove Podtatranského múzea v Poprade koncom septembra alebo začiatkom októbra. Táto tradícia pokračuje každý rok až do súčasnosti. Prerušená  bola len počas rokov, keď nám príroda neuštedrila taký počet rôznych druhov húb, aby sa výstava  mohla uskutočniť. Podmienkou na jej uskutočnenie je výskyt aspoň 50 druhov jedlých, nejedlých a jedovatých húb. Prevažne sa vystavujú  čerstvé huby z ihličnatých a zmiešaných lesov nášho regiónu, ktoré sa sústavne dopĺňajú čerstvými plodnicami získanými  zberom mykológov, ale aj návštevníci výstavy prinesú rôzne druhy a aj rôzne  kuriozity. Zaujímavým exponátom bol hríb, ktorý vrástol v prírode do odhodenej fľaše, alebo niektoré málo sa vyskytujúce druhy, ako je napr. kuriatko ametystové, podhríb žlčový, lesklokôrovka s priemerom asi 40 cm. Vystavuje sa aj dostupná literatúra s hubárskou tematikou, najmä rôzne atlasy. Súčasťou výstavy sú od začiatku fotografie húb v prírode, neskôr sa začali premietať pri prednáškach diapozitívy. Každým rokom sa ponuka pre návštevníka rozširovala. Veľkej obľube sa na výstave tešili videofilmy z prírody a z činnosti mykológov, rôzne nové výstavy fotografií o hubách na paneloch, ktoré sa pravidelne  pri každej výstave obmieňali.  Ani jedna výstava sa neobišla bez zaujímavých prednášok. Veľký dôraz sa kládol na poznávanie jednotlivých druhov húb, najmä tých nejedlých a jedovatých, aby nedochádzalo k otravám. Počas všetkých ročníkov mali návštevníci možnosť oboznámiť sa aj s domáckym spracovaním húb, s výbornými sušenými a zaváranými hubami. Nechýbali  ani recepty na rôzne kulinárske dobroty. Na výstavách bolo  najviac vystavených 104 druhov húb v roku 2010. V júli 2010 sa uskutočnili dve prednášky o hubách v rámci letnej čitárne v múzeu.

Hubári pod Tatrami sa rozhodli založiť oficiálnu organizáciu, kde by si vymieňali svoje skúsenosti a vedomosti, ktoré by ďalej odovzdávali  širokej verejnosti. Zakladajúce stretnutie Podtatranského mykologického klubu sa konalo 8.11.1998 a predsedom sa stal RNDr. Andrej Akurátny. Klub bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 25. 6. 1999. Postupne do klubu pribúdali noví členovia a dnes má okolo 60 členov.

Veľkou stratou pre členov Mykologického klubu bolo úmrtie Ing. Milana Zvaru v roku 2002, ktorý stál pri zrode prvých výstav húb, prvých hubárskych poradní v múzeu a prvých poznávacích mykologických vychádzok  do okolia.

Mykologický klub sa schádza na svojich pravidelných stretnutiach na pôde múzea minimálne dvakrát ročne a je spoluorganizátorom výstavy húb.   Spoločne s pracovníkmi múzea si každý rok jeho členovia pripomenú aj  príchod Nového roku, kde sa zídu na  vynikajúcej kapustnici plnej voňavých sušených húb.

Činnosť klubu sa neobmedzuje len na zber húb pri mykologických výstavách a pri rôznych vychádzkach, zameraných na poznávanie húb, ale  v roku  2014 sa členovia klubu dohodli s Podtatranským múzeom aj na výskumnej  činnosti. Úloha nesie názov   Mapovanie výskytu húb v lokalite Poprad - Kvetnica. Na výskumnej úlohe sa podieľajú MUDr. Estera Bohunická,  RNDr. Andrej Akurátny, členovia Podtatranského mykologického klubu a za múzeum Mgr. Bc. Daniela Mlynárčiková, v spolupráci s mykológmi z Oravy a Bratislavy. Mapovanie bude prebiehať v letných a jesenných mesiacoch podľa vopred pripravených podkladov.  Po ukončení výstavy bude spracovaný katalóg aj s fotodokumentáciou.  Súčasťou  výskumnej úlohy bude herbár, ktorý sa po ukončení úlohy stane majetkom Podtatranského múzea v Poprade.

Mykologické výstavy sa počas svojho trvania tešili vždy veľkej návštevnosti, čo organizátorov veľmi potešilo. Pevne veríme, že sa aj nasledujúce ročníky výstavy vydaria a navštívi ju veľa návštevníkov, nakoľko je to vždy veľká príležitosť na vzdelávanie v oblasti mykológie.

Autor článku: Bc. Mgr. Daniela Mlynárčiková

Autor fotografií: Alica Ježíková – fotografka, fotoarchív múzea


 

Strojový preklad

Kalendár podujatí

loader