Knižnica

História knižnice

Krátko z histórie knižnice:

Knižnica

Knižnica Podtatranského múzea v Poprade patrí medzi najstaršie muzeálne knižnice na Slovensku. Jej vznik je spätý so vznikom múzea, ktoré bolo založené Uhorským karpatským spolkom v roku 1876. Fond knižnice sa rozrastal hlavne prostredníctvom darcov, ale aj vďaka početnej výmene exemplárov medzi múzeom a mnohými kultúrnymi, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami v Európe i v zámorí. V súčasnosti obsahuje historický knižničný fond okolo 10 800 zväzkov z viacerých vedných odborov v 15 jazykoch. Najviac sú v knižnici zastúpené diela filozofické, historické, teologické, zemepisné jazykovedné i prírodovedné.

 

Najstaršie tlače

Najstaršie tlače vo fonde predstavujú 3 postinkunábuly:

Sig. 7607

[Nicolai de Lyra : Textus biblie ]

Tertia pars huius operis in se continens glosam ordinarium …. [Basilea]: Johanni Petri de Langerdoff & Johanni Frobenio de Hammelburg 1506. 440s.

Obsahuje zdobené inciály - drevorezy. Väzba: drevené dosky potiahnuté kožou, dosky zlomené.

Sig. 7608

[Nicolai de Lyra : Textus biblie ]

Quarta pars huius operis in se continens glosam ordinarium …[Basilea]: Johanni Petri de Langerdoff & Johanni Frobenio de Hammelburg 1507. 479s.

Vo vnútri zdobené iniciály – drevorezy. Väzba: drevené dosky potiahnuté kožou, drevená polovičná zachovaná jedna kovová spona

Sig. 6399

Eike von Repgow: Sachsenspiegel mit vil nowen Addicion … Augsburg: Silvanus Otmar in Verlegung Johann Rynnman in Oringen 1517.

Dokument je vzácnym právnickým dielom s množstvom rukopisných poznámok. Väzba sa nezachovala, pokus o previazanie do kartónu.

Všetky tlače 16. stor. vrátane troch uvedených postinkunábul boli dňa 14. septembra 2010 rozhodnutím Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky vyhlásené za historický knižničný dokument.

Chronologická štruktúra fondu:

Typ dokumentu/obdobie Počet jednotiek (ks)
rukopisy, 19. st. 105
postikunábuly 3
tlače 16.st. 10
tlače 17.st. 26
tlače 18.st 253
tlače 19. st. 4 915
tlače 20. st. 5 617
historické mapy 421
Okrem historického fondu, nesmieme zabudnúť ani na tzv. nový fond knižnice, ktorý obsahuje cca 7300 titulov publikácií z rôznych vedných odborov. Zaujímavé sú aj ďalšie fondy, predovšetkým vzácny fond rukopisov, máp, plagátov, gramofónových platní, videokaziet a magnetofónových. kaziet a iných špeciálnych dokumentov.

K propagácii knižnice prispieva múzeum aj poriadaním rôznych výstav z fondov knižnice, organizovaním besied, prednášok a iných podujatí. Najnovšou aktivitou je zriadenie letnej čitárne, ktorá funguje v letných mesiacoch a ponúka návšetvníkom možnosti štúdia v prijemnom prostredí v átriu múzea.

 

Informačný aparát

Informačný aparát a literatúra o knižnici:

Bohuš, Ivan: Príspevky k dejinám bývalého Karpatského múzea. In: Múzeum, 2, 1955, č. 4, s. 36 –50.

Kušniráková, Jana: Knižnica. In. Podtatranské múzeum v Poprade 1876 – 2006. Poprad, Podtatranské múzeum 2006, s.77 – 84.

Kušniráková, Jana: Knižnica Podtatranského múzea v Poprade. In: Knižnica. Roč. 4, č. 8 (2003) s. 386 – 387.

Kušniráková, Jana: Knižnica Podtatranského múzea v Poprade. In: Podtatranské noviny. Roč. 44, č.26 (2003) s. 1 a 2.

Müllerová, Iva: Historická knižnica Podtatranského múzea v Poprade. In: Teória a výskum knihovníctva a bibliografie č. 40. Martin 1988, s. 148 – 152.

Müllerová, Iva: Vzácne tlače knižnice Podtatranského múzea v Poprade. Poprad, Podtatranské múzeum 1989. 31 s.

Podtatranské múzeum v Poprade - sprievodca po fondoch. Poprad, Podtatranské múzeum, Poprad 1996. 31 s.

Wünschendorfer, Aladár: Gründung, Entwickelung und gegenwärtiger Stand des Karpathenverein – Museums zu Poprád 1873 – 1908. In: Jahrbuch des Ungarischen Karpathenvereines, 36, 1909, s. 99 – 119

 

Strojový preklad